คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023)

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023) โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง 7 สถาบัน ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัย​ลัยราชภัฏ​ยะลา เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดพร้อมส่งบทความเข้าร่วมได้ที่ https://eservice.yru.ac.th/inscic